Qbill SÜSTEEMI TEENUSTE KASUTAMISE TINGIMUSED
 
1. TERMINID JA DEFINITSIOONID
 1.1. Süsteemprogrammiteenus
1.2. Programm – tarkvara, millele omab ainuõigust internetiaadressil www.qbill.ee asuv Täitja ja mis on ette nähtud esmaarvestuse iseseisvaks pidamiseks.
1.3. Programmi uuendus – tarkvara, mis muudab, asendab ja/või täiendab Programmi ja/või selle koostisosi. Programmi kõik Uuendused on selle lahutamatud koostisosad.
1.4. Süsteemi ametlik koduleht — koduleht, millel on Süsteem, paketid, tingimused ja muu tööks vajalik info.
1.5.  Registreerimislehekülg — internetilehekülg aadressil www.qbill.ee kasutaja andmete sisestamiseks registreerimisel.
1.6. Kasutustingimustega nõustumine —  täielik ja tingimusteta nõustumine tingimustega  kõikide punktis 2.2 nimetatud toimingute teostamise teel.
1.7.  Teenus —  teenus, mida osutab Süsteem Tellijale online´is.
1.8. Konsultatsioon — kasutaja nõustamine süsteemi võimalustest.
1.9. Pakett —  Süsteemi pakutav funktsioonide komplekt.
1.10.  Funktsionaal —  tööriistakomplekt
1.11.  Andmebaas— info, mille Tellija on sisestanud Süsteemi.
1.12. Kasutusperiood —  periood kestusega 30 päeva, mille jooksul Tellija kasutab valitud paketti.
1.13. Abonementtasu — tasu, mida võetakse teenuse kasutusperioodi eest.
1.14.Täitja — juriidiline isik, kellel on kõik õigused Süsteemile.
1.15.Tellija— Süsteemis registreerunud juriidiline või füüsiline isik.
1.16.  Pooled -Täitja ja Tellija
1.17. Kasutaja — isik, kellele Tellija  on andnud võimaluse Süsteemi kasutada
1.18. Kasutajanimi ja parool — sisestatavad andmed, mille koostab Kasutaja turvalisuse tagamiseks

2.  KASUTUSÕIGUS
2.1. Tellijale võimaldatakse Süsteemi kasutamise lihtõigus valitud paketi alusel.
2.2. Täitja arveldusarvele laekunud abonementtasu on tingimusteta kinnitus selle kohta, et kasutustingimustega on nõustutud ja neist peetakse kinni.

3. TEENUSE OSUTAMINE
3.1.Tellija on kohustatud  Süsteemi poolt pakutavate teenuste ja nende hindadega tutvuma Süsteemi ametlikul kodulehel.
3.2.Tellija  kannab iseseisvat vastutust Süsteemi sisestatud andmete ning  kasutajanime ja parooli kasutamise eest.
3.3.Toimingud, mida tehakse Süsteemis Tellija registreerimisandmetega, loetakse Tellija enda toiminguteks.
3.4. Toimingud, mida Süsteemis tehakse Kasutaja registreerimisandmetega, loetakse Kasutaja enda toiminguteks.
3.5. Täitja ei vastuta selle eest, kui Süsteemi on Tellija ja Kasutaja registreerimisandmeid kasutades sanktsioneerimata sisenenud kolmandad isikud.
3.6.  Tellija, Kasutaja annavad nõusoleku info saamiseks Süsteemi kohta elektronposti teel. Tellijal, Kasutajal on õigus loobuda informatsiooni saamisest.

4.  TÄITJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Täitja on kohustatud:
4.1.1.  Osutama Tellijale teenuseid ametlikul kodulehel avaldatud kirjelduste kohaselt;
4.1.2. Võimaldama Tellijale juurdepääsu teenustele hiljemalt kolm päeva pärast tasu laekumist;
4.1.3. Tagama Tellijale juurdepääsu funktsioonidele, mis kuuluvad Tellija  valitud paketti;
4.1.4. Tagama süsteemi häireteta funktsioneerimise. Täitja ei kanna vastutust, kui süsteemi ei saa kasutada Täitjast mitte olenevatel põhjustel;
4.1.5.Tagama Tellija andmete puutumatuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse;
4.1.6. Kui Tellija eelarves puuduvad vahendid, peab Tellija säilitama ta andmebaasi ühe kuu jooksul, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Nimetatud tähtaja möödudes  on Täitja kohustatud  eemaldama Tellija andmebaasi, millega kaasneb info täielik kadu, ilma et see tooks kaasa õiguslikke tagajärgi;
4.1.7. Tagama Süsteemi häälestuse ja muudatused kehtiva seadusandluse nõuete järgi, kui need nõuded mõjutavad otseselt Süsteemi andmete töötlemise  ja väljastamise protsessi;
4.1.8. Mitte avaldama infot Tellija kohta kolmandatele isikutele, välja arvatud õiguskaitse- ja kohtuorganid, mis tegutsevad riigi seadusandluse alusel;
4.2.  Täitja ei anna konsultatsioone riigi raamatupidamise, juriidiliste dokumentide, lepingute koostamise kohta;
4.3. Täitja ei kommenteeri riigis kehtivat seadusandlust;
4.4. Täitja jätab endale õiguse realiseerida riigi seadusandluse nõudeid mis tahes vormis, mis ei ole vastuolus riigi seadusandlusega;
4.5. Täitja ei vastuta Tellija ja Kasutaja oskamatu töö eest Süsteemis;
4.6. Täitja ei anna  Süsteemi tehnilist dokumentatsiooni mitte kellegi käsutusse;
4.7.  Täitjal on õigus:
4.7.1.Blokeerida Tellija juurdepääs süsteemile, kui Tellija on esitanud registreerimisvormil vale info ning ei tee vajalikke muudatusi kooskõlas riigi seadusandlusega;
4.7.2. Ühepoolselt teha Süsteemis muudatusi, mis on seotud info töötlemise tehnoloogia muutusega,  vigade paranduse ja Süsteemi täiustamisega (Kasutaja toimingutele reageerimise aja lühendamine, andmete töötlemise aja lühendamine, veakaitse parendamine, funktsioonide laiendamine, Süsteemiga töötamise mugavuse suurendamine jms)
4.7.3. Säilitada infot pilvehoidlas;
4.7.4. Ajutiselt peatada Tellijale teenuse osutamine tehnilistel, tehnoloogilistel või muudel  teenuse osutamist takistavatel põhjustel kuni nende põhjuste kõrvaldamiseni;
4.7.5. Piirata, peatada Tellija juurdepääsu Süsteemile, kui Tellijal on finatsvõlg Täitja ees.

5.  TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Tellija on kohustatud:
5.1.2. Tutvuma süsteemiga ja veenduma, et Süsteem rahuldab Tellija nõudmisi;
5.1.3. Kasutama süsteemi vaid selliseks tegevuseks, mis ei ole vastuolus riigi seadusandlusega;
5.1.4. Esitama registreerimisvormil õige, täpse ja ammendava info, tagama andmete aktuaalsuse. Vastasel juhul on Täitjal õigus rakendada punkti 4.7.1;
5.1.5. Tasuma Täitja teenuste eest punktis nr 6 kokku lepitud korras ja tähtaegadel;
5.2.  Tellijal, Kasutajal ei ole õigust delegeerida oma õigusi kolmandatele isikutele;
5.3.  Tellijal on õigus:
5.3.1. Vahetada teenuste paketti oma äranägemise järgi;
5.3.2.  Loobuda Täitja teenustest, teavitades sellest Täitjat elektronposti teel kuu aega ette.

6.  MAKSUMUS JA ARVELDAMISE KORD
6.1. Abonementtasu suurus  vastab Tellija valitud paketi maksumusele. Pakettide maksumus avaldatakse Süsteemi ametlikul kodulehel.
6.2. Tellitud paketi abonementtasu suurus ei sõltu teenuse tegelikust kasutusest ja   paketis olevate funktsioonide komplektist;
6.3. Abonementtasu arvutatakse iga 30 (kolmekümne) päeva tagant;
6.4.Teenuse eest tasutakse täies mahus kolm päeva enne  järgmise kasutusperioodi algust;
6.5. Tasutakse arve alusel, mille esitab Täitja Tellijale. Tellijal on õigus teha teenuse eest ettemakse. Saadud ettemakse alusel esitab Täitja Tellijale arve.
6.6.Teenustasu võetakse ühe kuu, kvartali, aasta eest Tellijalt elektronposti teel laekunud avalduse alusel;
6.7.Tasutakse pangaülekandega, pangalingi  kaudu või krediitkaardiga. Täitja ei arvelda sularahas.
6.8. Kui tasumine viibib, on Täitjal õigus rakendada punkti 4.7.4.
6.9. Täitjal on õigus ühepoolselt muuta pakutavate teenuste maksumust, teavitades sellest Tellijat vähemalt üks kuu ette ja paigutades vastava info ametlikule kodulehele. Kui Tellija on maksnud kvartali, aasta eest, ei ole Täitjal õigust muuta teenuse maksumust kogu Tellija poolt tasutud perioodi jooksul.
6.10.  Kui teenuste osutamine lõpetatakse enne tähtaega, tagastab Täitja Tellijale ettemakse avalduse alusel, kusjuures ettemaksest arvestatakse maha tegelikult osutatud teenuste maksumus ja Täitja tegelikud kulutused lähtudes, 30-päevasest kasutusperioodist. Rahalised vahendid tagastatakse ainult pangaülekandega. Tagastatavaid vahendeid Tellija palvel kolmandale isikule üle ei kanta.
 
7.  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
7.1. Tellija  volitab isikuandmete töötlemise Täitjale isikuandmete subjekti nõusolekul, kui riigi seadusandluses ei ole teisiti ette nähtud.
7.1.1. Täitja, kes töötleb isikuandmeid Tellija volitusel, on kohustatud kinni pidama isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja reeglitest, mis on fikseeritud riigi kehtivas seadusandluses.
7.1.2. Täitja teeb järgmisi Süsteemi funktsioneerimiseks vajalikke andmetöötluse toiminguid: kogub, sisestab, akumuleerib, säilitab, blokeerib  isikuandmeid.
7.2. Täitja kohustub kinni pidama isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudest ja tagama isikuandmete turvalisuse nende töötlemisel ning kaitsma töödeldavaid isikuandmeid kooskõlas riigis kehtiva seadusandlusega.
7.3. Täitja, kes töötleb isikuandmeid Tellija volitusel, ei ole kohustatud saama isikuandmete subjekti nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks.
7.4.  Isikuandmete töötlemisel kannab isikuandmete subjekti ees vastutust Tellija.

8. KONFIDENTSIAALSUS
8.1. Pooled tagavad isikuandmete, äri- ja pangasaladuse ning mis tahes muude saladuste konfidentsiaalsuse, kui riigi seadusandluses ei ole teisiti fikseeritud.
8.2. Pooled tagavad  Süsteemis töötamisel saadud dokumentatsiooni, info, teadmiste ja kogemuse  konfidentsiaalsuse.

9.  POOLTE VASTUTUS
9.1. Täitja võib ajutiselt peatada teenuste osutamise, kui Tellija viivitab tasumisega. Teenuse osutamine taastatakse kolme tööpäeva jooksul pärast võla tasumist.
9.2.  Kui Tellijale ei ole tehniliselt võimalik jätkata teenuse osutamist, on Täitja kohustatud seda Tellijale  teatama 30 kalendripäeva enne teenuste osutamise lõpetamise oletatavat kuupäeva.
9.3. Täitja ei kanna mitte mingil  tingimusel vastutust kahju eest, mille on tekitanud Tellijale tema Kasutajate väär tegevus või Süsteemi mittesanktsioneeritud kasutamine kolmandate isikute poolt Tellija ja/või Kasutaja registreerimisandmetega.
9.4.Kui Süsteemile juurdepääs on häiritud internetiteenuse pakkuja süül, ei kanna Täitja vastutust selle eest, kui Tellijal puudub juurdepääs Süsteemile.

10.  VÄÄRAMATU JÕU OLUKORRAD
10.1.Täitjat ja Tellijat ei saa vastutusele võtta kasutustingimuste rikkumise, viivituste, puuduste või seadmete ja/või tarkvara töös tekkivate tõrgete eest, mille on otse või kaudselt põhjustanud nende kontrollile allumatud asjaolud, nimelt: loodusõnnetused, streigid, sõjategevus, DDOS-küberrünnakud või valitsuse blokeerivad tegevused.
10.2. Vääramatu jõu olukorra tekkimisel teevad Täitja ja Tellija kõik neist oleneva, likvideerimaks nende olukordade tagajärjed.
 
11.  ERITINGIMUSED
11.1.Tellija poolt Süsteemi sisestatud info on tema omand ja kaitstud sanktsioneerimata kasutamise eest riigi seadusandlusega.
11.2.Erimeelsused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kui Pooltel ei õnnestu kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus (Eesti Vabariik).
11.3.Tingimuste kohaselt aeguvad nõuded ühe aasta möödudes.